رویین ساز امین


کاربرد : تامین روشنایی میادین ورزشی و استادیوم ها

مشخصات فنی محصول :

  • محاسبه ارتفاع برج و تعداد و نوع پروژکتورها بر اساس ابعاد زمین ورزشگاه بوسیله نرم افزار Calculux design
  • طراحی برجها در دو نو هد ثابت و متحرک مطابق با آیین نامه519 واستاندارد Asce 48-05
  • پایه تلسکوپی با امکان نصب پلکان در نوع برج با هد ثابت
  • دارای دفترچه محاسبات سازه، روشنای و بتن
  • پوشش کلیه قطعات با گالوانیزه گرم به روش غوطه وری با ضخامت متوسط90میکرون
  • استفاده از چراغ چشمک زن، میله برقگیر و مدار کنترل و فرمان مناسب جهت ارتقاء سیستم امنیتی و حفاظتی
برج استادیومی