رویین ساز امینآغاز عملیات نصب و راه اندازی پرس برک 600 تنی 6متری   تاریخ انتشار : 1389-08-07

مقارن با 8/8/89 پس از یک سال از افتتاح شرکت رویین ساز امین و انجام عملیات گالوانیزاسیون برابر با 20000تن در یک سال گذشته عملیات نصب دستگاه پرس برک 600تنی6متری آغاز گردید

بر اساس برآورد کارشناسان شرکت دستگاه از 20/8/89 آماده سرویس دهی به تولیدات . محصولات شرکت و مشتریان خارجی را دارد