رویین ساز امینتاریخچه گالوانیزه   تاریخ انتشار : 2009-10-08
همفري ديوي در سال 1778 الي 1829 با توجه به تجربيات ولتا فعاليت خود را شروع کرد و پژوهش هايش را بر روي نتايجي که از رفتار متفاوت فلزات بر اساس ماهيت شيمايي متفاوتشان به دست مي آورد متمرکز نمود ولتا بيشتر بر روي انرژي که از تماس فلزات مختلف باهم به وجود مي آمد کارکرد تماس دونوع فلزات متفاوت يک واکنش شيميايي را به وجود مي آورد و اين واکنش سرانجام موجب ايجاد نوعي از پوشش الکتريکي گرديد ( گالوانيزه سرد)او دريافت که فلزات را ميتوان توسط فلزات ديگر پوشش داد.