رویین ساز امیننصب باسکول 60 تنی توزین الکتریک   تاریخ انتشار : 1390/03/17

به منظور  تسهیل در ورد و خروج بار به شرکت ، این شرکت اقدام به نصب باسکول 60 تنی در شرکت نموده است .