رویین ساز امینبازدید آقای مهندس شعبانی فرد از شرکت رویین ساز امین   تاریخ انتشار : 1389/10/22

با توجه به سیاست دستگاه های اجرایی استان در جهت افزایش سرمایه گذاری آقای مهندس شعبانی فرد در مورخه 89/9/2  طی بازدید به عمل آمده از شرکت رویین ساز امین بیان نمودند کیفیت بالا ، افزایش تولید و افزایش فروش از مهترین مسایل شرکتهای  تولیدی در بخش صنعت میباشد و شرکتهایی در آینده موفق هستند که به کیفیت محصول ، کاهش قیمت ،بیشتر اهمیت میدهند و نقش دولت  در این زمینه فرآهم آوردن بستر مناسب  جهت سرمایه گذاری ، فعالیت های اقتصادی و حمایت تولید کنندگان داخلی میباشد.