رویین ساز امیندریافت گواهینامه استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   تاریخ انتشار : 1389/08/16

در راستای ارتقاء کیفیت محصولات و متناسب با تلاشهای صورت گرفته در  این شرکت  بخصوص واحد های آزمایشگاه، کنترل کیفیت و همچنین  بهبود فرآیند  تولید ( گالوانیزه گرم) در مورخه1389/08/08 همزمان با اولین سالگرد تاسیس   شرکت رویین ساز امین،این شرکت  موفق به دریافت  گواهینامه استاندارد برای گالوانیزه گرم  از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  ایران  واحد اراک  گردیده است این موفقیت  نشان از عزم  واقتدار  مدیریت  ومجموعه  رویین ساز امین  در سال همت و کار مضاعف میباشد