رویین ساز امینراه اندازی کوره پیش گرم   تاریخ انتشار : 1388/09/22

وجود کوره پیشگرم در یک واحد گالوانیزه باعث افزایش کیفیت گالوانیزه , عدم تابیدگی و اعوجاج قطعات , به حداقل رساندن پاشش مذاب حین غوطه وری قطعات , کاهش ضایعات روی و کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی می شود . برای نیل به این منظور کوره پیشگرمی با ابعاد 4*2.4*28 متر با دمای کاری  214 درجه سلسیوس , توسط پرسنل شرکت رویین ساز امین طراحی و ساخته شد که هم اکنون به بهره برداری رسیده است