رویین ساز امینردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه کار سابقه همکاری فایل PDF رزمه
1 محمد رضا رسولی مدیر بازگانی لیسانس 8 سال 2 سال فایل رزمه
2 عباس بابایی مدیر کارخانه لیسانی 15 سال 15 سال فایل رزمه
3 ابوالفضل بابایی مدیر عامل فوق لیسانس 15 سال 15 سال فایل رزمه
4 کریمی تبریزی مدیر مالی فوق لیسانس 12 1 فایل رزمه
5 حمید رضا عسگری نماینده مدیریت لیسانس 8 سال 2 سال فایل رزمه
6 رضا مرادی نژاد مدیر کارگاه گالوانیزه فوق دیپلم 10 سال 10 سال فایل رزمه
7 احمد رضا مداحی مدیر کارگاه سازه دیپلم فنی 14 سال 14 سال فایل رزمه