رویین ساز امین


تقویم آموزشی شرکت رویین ساز امین
ردیف عنوان دوره برنامه اجرا علت تاخير ارايه آموزش نسبت به برنامه
فصل سال فصل سال
1 دوره آموزشي نحوه اسيد گذازي قطعات بهار 89 بهار 89 بدون تاخیر
2 دوره آموزشي چگونگي انجام گالوانيزاسيون بر روي قعات با ضخامت هاي مختلف و استاندارد پاييز 89 پاييز 89 بدون تاخیر
3 دوره آشنايي با کاليبراسيون وسايل پايش و اندازه گيري پاييز 89 پاييز 89 بدون تاخیر
4 دوره آشنايي با اصول و فنون بازاريابي بهار 89 بهار 89 بدون تاخیر
5 آشنايي با نرم افزار همکاران سيستم ( حسابداري،فروش،انبار) زمستان 89 زمستان 89 بدون تاخیر
6 آشنايي با مديريت منابع انساني زمستان 89 زمستان 89 بدون تاخیر
7 آشنايي با نحوه بسته بندي محصولات گالوانيزه زمستان 89 زمستان 89 بدون تاخیر
8 آشنايي با SPC بهار 89 بهار 89 بدون تاخیر
9 آشنايي با FMEA بهار 89 بهار 89 بدون تاخیر
10 آشنايي با APQP پاييز 89 پاييز 89 بدون تاخیر
11 آشنايي با PAP پاييز 89 پاييز 89 بدون تاخیر
12 آشنايي با MSA