رویین ساز امینگالوانیزه گرم به روش غوطه وری :

آهن و فولاد از زمان پيدايش زندگی انسان را راحت کرده اند به دليل راحتی توليد ، دوام ، و راحتی روش مونتاژ فولاد تقريباً همه جا بکار برده می شود بيشتر پيشرفتها و ايجاد تکنولوژی ها با استفاده از فولاد بوجود می آيد .خوردگی عامل بخش عمده ای از شکست و تخریب آهن و فولاد می باشد و جلوگیری از آن اهمیت زیادی دارد.

فولاد تمايل به جذب اکسيژن دارد . اين تمایل باعث خوردگی و ترکيبات شيميايی فولاد می شود و آن را از بين می برد . و به دليل تجزيه متلاشی می شود . آخرين و تکان دهنده ترين نمونه اين امر در زلزله در ترکيه منطقه مارامارا مشاهده گرديد .

گالوانيزاسيون به روش غوطه وری گرم يک روش پوشش دهی بوسيله فلز روی می باشد . و در نهايت فرآيند پوشش ، آهن با روی پيوند شيميايی تشکيل می دهد . گالوانيزاسيون به روش غوطه وری گرم به زبان ساده يک پوشش است که در آهن يا فولادی که از نظر ترکيب و طراحي مناسب برای گالوانيزه است توسط فرو بردن در وان مذاب روی تشکيل می گردد .

گالوانيزه به روش غوطه وری گرم نزديک به 150 سال است که کاربرد دارد. بيشتر رويی که در جهان توليد می شود جهت پوشش دهی مصرف می گردد . مهمترين علت مقاومت روی به تجزيه طبيعی ، ماهيت مقاومت آن می باشد .