رویین ساز امین


PostHeaderIcon خط مشی سیستم مدیریت یكپارچه شرکت رویین ساز امین (IMS )

( مدیریت كیفیت، مدیریت زیست محیطی،مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

شركت تولیدی صنعتی رویین ساز امین سازنده دكل های انتقال نیرو، مخابراتی و سایر سازه های فلزی و همچنین ارائه خدمات گالوانیزه گرم با استقرار سیستم مدیریت یكپارچه IMS (سیستم مدیریت كیفیت ISO-9001:2008 ،سیستم مدیریت زیست محیطی ISO-14001:2004 ،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS-18001) و بمنظور اجرای صحیح این سیستمها اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده و به اجرا در آورده است :

 1. جلب رضایت مشتری با ارائه كیفیتی برتر براساس استانداردهای ملی و بین المللی.
 2. جلب مشاركت فعال كاركنان در درك نیازهای سازمان و تحقق یافتن نیازمندیهای مشتریان.
 3. شناسایی ، ساماندهی و بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان در جهت ارتقای كیفیت محصول و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و كاهش ریسكهای ایمنی و بهداشت كار.
 4. شناسایی ، ساماندهی و بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان در جهت ارتقای كیفیت محصول و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و كاهش ریسكهای ایمنی و بهداشت كار.
 5. گرد آوری و رعایت قوانین و مقررات ملی زیست محیطی، قوانین و مقررات ملی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار و استانداردهای بین المللی اعلام شده و سایر الزامات مرتبط.
 6. برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم جهت پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی در كلیه جهات
 7. برنامه ریزی و اقدام منظم و مداوم جهت صرفه جویی درمنابع
 8. بستر سازی جهت گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت كار.
 9. بهبود مستمر اثر بخشی سیستم IMS و عملكرد سازمان.
 10. افزایش شایستگیهای كاركنان با اجرای آموزشهای اثر بخشی كاربردی جهت رسیدن به اهداف سازمان.
 11. اشاعه فرهنگ عشق به كار و انگیزه مضاعف جهت پیشرفت در راستای اهداف سازمان.

مدیریت ارشد این سازمان خود را متعهد می داند كه در راستای رسیدن به اهداف فوق الذكر نهایت تلاش را بكار برده و با ایجاد سیاستهای انگیزشی درپرسنل زمینه لازم را جهت دستیابی به این اهداف سازمانی و مشتری بکار بسته و منابع لازم جهت دستیابی به آنها را فرآهم می آورد.