رویین ساز امین


با توجه به لزوم انجام گالوانیزه گرم بر روی قطعات و سازه های فلزی به منظور افزایش کیفیـت و جلوگیری از خوردگی و همچنین زیبایی قطعات و سازه های فلزی و در نظر گرفتن این موضوع که ارائه این خدمت همراه با ورود آلاینده های زیست محیطی به محیط میباشد این شرکت در صدد ارائه این خدمت بر اساس استانداردهای زیست محیطی ISO 14001:2004 و همچنین بر اساس الزامات كلیه قوانین و مقررات و استانداردهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی تدوین شده توسط مراجع قانونی و سازمانهای ذیربط (سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت كار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اداره كل بهداشت حرفه ای و محیط، سازمان انرژی اتمی، سازمان آب و فاضلاب، وزارت نیرو، و...).

سایر الزامات زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی – كه لزوماً قانونی نمی باشند – تدوین شده توسط سازمان یا مؤسسه هایی كه سازمان زیر نظر آنها مشغول به كار می باشد (قوانین زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی محلی و ...) میباشد لازم به ذکر است شرکت رویین ساز امین به منظور اثبات انطباق عملکرد فرآیند ارائه خدمات گالوانیزه به مشتریان خود در حال استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (ISO-90001:2008، ISO-14001:2004، (OHSAS–18001 میباشد. همچنین بر طبق رایزنی های انجام شده با سازمانهای محترم فوق الذکر درحال اجرای دستورالعملهای ابلاغ شده در خصوص کاهش اثرات آلاینده های زیست محیطی میباشد.

این شرکت به منظور امکان توسعه و پیشرفت محصولات و فعالیتهای خود محیطی کاملا ایمن و پویا را برای پرسنلاین شرکت به منظور امکان توسعه و پیشرفت محصولات و فعالیتهای خود محیطی کاملا ایمن و پویا را برای پرسنل خود محیا نموده است و بدین منظور کلیه الزامات مربوط به استاندارد (OHSAS–18001) , (ISO) و همچنین الزامات كلیه قوانین و مقررات و استانداردهای، ایمنی و بهداشتی تدوین شده توسط مراجع قانونی و سازمانهای ذیربط (وزارت كار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اداره كل بهداشت حرفه ای و محیط، و...).