رویین ساز امین


1. مشخصات فردی* *
* *
* *
* *

2- وضعيت تأهل و نظام وظيفه :*
* *

3- تحصيلات و گواهينامه هاي حرفه ايجدول زیر را کامل کنید :

مقطع تحصيلي نام مؤسسه آموزشي و محل تحصيل رشته و گرايش تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي معدل تاريخ اخذ مدرك

4- سوابق كاريجدول زیر را کامل کنید :

نام شركت/ مؤسسه پست سازماني تاريخ شروع تاريخ پايان ميزان حقوق دريافتي علت ترك خدمت

5- دوره هاي آموزشيجدول زیر را کامل کنید :

عنوان دوره آموزشي نام مؤسسه آموزشي نام مدرس مدت دوره تاريخ برگزاري مدرك دريافتي

6- آشنايي با زبان هاي خارجيجدول زیر را کامل کنید :

نوع زبان خواندن نوشتن و درك مطلب مكالمه

6.5 – مقالات تالیفات و کتب نوشته شده7- ساير اطلاعاتآيا در حال حاضر شاغل هستيد ؟
آيا به شركت مورد نظر تعهدي داريد ؟
پيشنهاد مي كنيد نحوه همكاري شما با شركت به چه نحوي باشد ؟
            
آيا سوابق بيمه داريد ؟
تاكنون سابقه بيماري ممتد داشته ايد ؟
آيا مي توانيد اضافه كاري نمائيد ؟
حداقل براي چه مدتي با این شركت همکاری خواهيد كرد ؟
آيا تاكنون سابقه محكوميت داشته ايد ؟
نام سه نفر را كه شما را بشناسند ( به غير از بستگان ) ذكر نمائيد ؟
نام و نام خانوادگي شغل محل كار سابقه آشنائي تلفن تماس

از چه طريق جهت استخدام به اين شركت معرفي شده ايد ؟
دليل تمايل شما به كار در اين شركت چيست ؟
در صورتيكه اقوام و دوستان شما با اين شركت همكاري مي كنند نام ببريد ؟
نام و نام خانوادگي عنوان نسبت

ميزان حقوق درخواستي :
از چه تاريخي مي توانيد شروع به كار نمائيد ؟
آدرس پستي محل سكونت :
تلفن تماس :


بدينوسيله گواهي مي نمايم كليه اطلاعات و پاسخ هاي داده شده در اين پرسشنامه مطابق با واقعيت بوده و چنانچه خلاف اظهارات مندرج در اين پرسشنامه ثابت شود كارفرما حق بركناري اينجانب و پيگيري از مراجع قانوني را خواهد داشت .