رویین ساز امین


1- فرآیند خرید

در شرکت کلیه اقلام یا خدمات مورد نیاز از طریق اعلام نیاز به قسمت تدارکات و خرید زیر نظر اداره امور مالی مطابق روش اجرایی خرید پیگیری و تامین می شود ضمناً مطابق روش اجرایی ارزیابی تأمین‌كنندگان با در نظر گرفتن اثری كه اقلام یا خدمات خریداری شده از هر پیمانكار بر روی مراحل بعدی ارائه خدمات یا محصول نهایی می‌گذارد و همچنین توانایی آنها در ارائه خدمات منطبق با الزامات سازمان ، تأمین‌كنندگانش را ارزیابی و كنترل می‌نماید. كلیه معیارهای ، ارزیابی مجدد آنها مطابق روش اجرایی مذكور تعیین شده و سوابق نتایج ارزیابی‌ها و اقدامات لازم ناشی از آنها نگهداری می‌شود .

2- اطلاعات خرید

اطلاعات خرید جهت توصیف كالا یا خدمات مورد نظر در این قسمت مشخص شده و طی اعلام نیاز به واحد مالی پس از طی روال اداری تامین می شود

3- تصدیق محصول خریداری شده

در شرکت كالا یا خدمات خریداری شده را پس از طی روال اداری مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورتیكه سازمان یا مشتری ، خواستار انجام تصدیق در محل پیمانكار باشد این مورد كتبا به تأمین‌كننده اعلام می‌شود. یا طی قرار داد یا مناقصه اقدام می گردد.