رویین ساز امین


ارزیابی تامین كنندگان مطابق اطلاعات مندرج در ‹‹ جدول ارزیابی تامین كنندگان ( فروشگاه ها) ›› به شماره RSAF 740-03 و جدول ارزیابی تامین كنندگان ( تولید كنندگان ) ›› به شماره RSAF 740-04 كه در آن معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین كنندگان مشخص شده است صورت می پذیرد . بمنظور اجتناب از اعمال سلیقه لازم است محدوده امتیاز هر یك از معیارها مشخص و نتیجه در فرم ‹‹ محدوده امتیاز معیار ارزیابی ›› به شماره RSAF 740-05 ثبت شود و بمنظور راهنمایی برای تكمیل فرم مذكور به مثال ذیل توجه شود .

محدوده امتیاز معیار ارزیابی
ردیف معیار ارزیابی واحد محدوده ارزیابی
امتیاز ارزیابی
1 زمان تحویل روز بیشتر از 4 روز بین 2 روز تا 3 روز بین1 روز تا2روز كمتر از1
1 2 3 5
2 کیفیت عدد خوب متوسط ضعیف نامطلوب
5 3 1 0
3 قیمت ریال خوب متوسط ضعیف نامطلوب
5 3 2 0
4 کیفیت بسته بندی - خوب متوسط ضعیف نامطلوب
5 3 2 0

پس از ارزیابی تامین كنندگان و محاسبه و تعیین امتیاز مجموع ارزیابی مطابق دستورالعمل مندرج در فرمهای ‹‹ جدول ارزیابی تامین كنندگان ( فروشگا هها ›› و ‹‹ جدول ارزیابی تامین كنندگان ( تولید كنندگان ) ›› ، انتخاب تامین كنندگان صورت می پذیرد .