رویین ساز امین


سیاست و خط مشی شرکت ارزیابی و تجدید ارزیابی تامین کنند گان بر اساس میزان توانایی ایشان در تامین کالا و خدمات مورد نیاز شرکت و ایجاد روابط متقابل سودمند با ایشان در سطح گسترده به منظور افزایش توان رقابت پذیری در صنعت به شرح ذیل میباشد

  1. ارائه مدارک ونقشه های فنی ساخت به تامین کنندگان
  2. برگذاری جلسات آموزشی به منظور ارتقای سطح مهارت و افزایش دانش کاری پرسنل تامین کنندگان بر اساس نیاز شرکت
  3. ارائه وسایل و تجهیزات مورد نیاز تامین کنندگان در صورت نیاز و با توافق طرفین
  4. ایجاد و بر قراری سیستم زنجیزه تامین بر اساس تامین کنندگان منتخب در راستای دستیابی سهم بیشتر از بازار.
  5. همسویی اهداف شرکت با تامین کنندگان به منظور افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده،ارتقاء دانش پرسنل و توان اجرایی شرکتهای زیر مجموعه.