رویین ساز امین


شستشوي مرتب كف كارگاه –بازديد قسمتهاي عايق كاري شده (فايبرگلاس)براي اطمينان ازعدم نشت اسيد –كنترل دماي وان آب گرم اوليه و مشعل وان –در صورت استفاده از سيستمهاي گرم كننده بازديد واطمينان از صحت كاركرد سيستم وعدم نشت آب به وان اسيد – در زمان تخليه اسيد مصرفي شستشوي وان وبازديد بدنه وان –تخليه لجن ها واحتمالا قطعاتي كه در وان افتاده‌اند.