رویین ساز امینفلاكس محلولي است شامل كلرور روي –نشادر وآب به نسبتهاي مختلف كه معمولا 50% آب و50% مواد جامد را شامل مي شود . نسبت نشادر به كلرور روي از 1به 10 تا 4به 5 قابل تغيير است كه به طور تجربي وبر اساس نوع كار مي توان اين درصد ها را تغيير دادPH محلول فلاكس حدود 5/4 تا 5 است كه در حين كار كاهش مي يابد ولي حدالامكان از PH حدود 3 به پائين بايد توسط قليائي ها مثل آمونياك PH را بالا برد .دماي محلول بين 50الي 60 بهترين كاركرد را دارد . بعد از مدتي ميزان آهن فلاكس افزايش خواهد يافت ودر زماني كه از 3/0 گرم درليتر بيشتر شد بايد آنرا با عمليات شيميايي بخصوص تصفيه نمود .(شرح آزمايش تععين مقدار آهن فلاكس و روش تصفيه آن در بخش شيمي گالوانيزه آورده شده است )

دماي محلول موجود در حوضچه فلاكس در حين كار بايد 50 الي 60 درجه سانتيگراد باشد اين دما سبب گرم شدن قطعات وخشك شدن بهتر در پيشگرم شده و در عين حال تبخير سطحي آب در اين دما مانع رقيق شدن فلاكس مي شود . همچنين در اين دما واكنش هاي تميز كننده تا حدي انجام شده و ويسكوزيته محلول در اثر دما پائين مي آيد و اين امر باعث مي شود كه از روي قطعات بهتر چكيده مي شود و مقدار كمتري از آن بر روي قطعات باقيمانده و اتلاف محلول كمتر شود.

گرمايش محلول فلاكس توسط بخار آب و كويل فلزي بسته امكان پذير است . اگر جنس فويل از فولادهاي معمولي باشد عمر بسيار كوتاهي خواهد داشت و پس از چند روز يا هفته سوراخ مي شود در صورتيكه از فولادهاي آلياژي استفاده شود (بخصوص آلياژهاي نيكل وكروم ) ممكن است يك سال يا بيشتر دوام داشته باشد . اما استفاده از آلياژهاي سرب كه در برابر فلاكس مقاوم باشند. به علت نرمي آنها بايد بطريقي انجام شود كه فشار و ضربه به آن وارد نشود . بديهي است كه استفاده از بخار به صورت مستقيم امكان پذير نيست چون مقدار زيادي آب وارد فلاكس ميشود و آن رارقيق مي كند.

سبز شدن قطعات در زماني كه از فلاكس خارج مي شوند ومدتي در مجاورت هوا قرار مي‌گيرند به نسبت سرعت سبز شدن مي‌توان ضعيف شدن فلاكس را تخميين زد . تغيير ناگهاني فلاكس ويا ذاشتن بومه اي كمتر از حد معمول نشان از رقيق شدن فلاكس است .در صورت افزايش ناگهاني دماي فلاكس بومه نيز تغييراتي(كاهش بومه)خواهد داشت كه حاكي از رقيق شدن نيست وبايدمورد توجه قرار گيرد.

در كار كردن با اين محلول بايد از تماس با پوست بدن خودداري كرد كه در صورت آلوده شدن ايجاد خارش – سوزش پوست – ايجاد التهاب و سرخي پوست – جوشهاي ريزرا در پي خواهد داشت دراين موارد شستشوي فوري با آب روان و استفاده از كرمهاي پزشكي مخصوص و عوض كردن لباسهاي آلوده بسيار مؤثر است .

وان آب :

بعد از اسيد شوئي بايد قطعات را در وان آب آبكشي كرد تا از اسيدي شدن فلاكس جلوگيري شود . سرريز داشتن اين وان لازم بوده و نيازي به بالا بودن دماي آب نيست . قراردادن قطعات به نحوي كه آب قطعه به طور كامل گرفته شود از رقيق شدن و اسيدي شدن فلاكس جلوگيري ميكند . در بسياري از موارد ميتوان از اين آب براي استريپ كردن استفاده كرد كه درزمان بيشتري استريپ ميشود .