رویین ساز امین


اسيد كلريدريك(جوهرنمك) داراي فراريت بالايي بوده وبه ميزان بي‌نهايت قابليت حل شدن در آب را دارد به همين علت در محيط كارگاه بخارات اسيد وجود دارد و هرجايي كه رطوبت وجود داشته باشد متوان محلول اسيد را مشاهده كرد بخصوص مخاط بيني كه بعد از مدتي حساسيت خود را از دست خواهد داد .بر روي دندانها ولثه كه بعد از مدتي لكه هاي سياه رنگ برروي دندانها قابل مشاهده است . ريه ها كه در زمان طولاني تري آسيب وارده را بروز خواهد داد ولي مهمترين وخطرناك ترين نوع آسيب خواهد بود .در موارد معدودي از ناراحتيهاي معده ديده شده است . درمواردي كه بخارات اسيد افزايش يابد سوزش چشمها – سرفه هاي عميق – التهاب پوست صورت ديده شده است .