رویین ساز امین


به منظور تماس كامل اسيد با سطح فلز لازم است كه بين قطعات را به نحوي فاصله ايجاد كرد . ساده ترين و مناسب ترين روش موجود استفاده از زنجير است . روشهاي ديگر را با توجه به ابعاد قطعه و شكل هندسي آن مي توان به كار برد لازم به ذكر است كه در مجموع قطعات بايد به نحوي قرار گيرند كه هوا در هيچ قسمتي گير نيفتد .همچنين در زماني كه از اسيد خارج مي‎شوند به راحتي اسيد از سطح قطعات تخليه شود . در صورتي كه فاصله گذاري بطور صحيح انجام نشود و قطعات به هم بچسبند در مرحله گالوانيزه كردن محلهاي چسبيده به صورت سوختگي نمايان خواهند شد . سنگيني بيش از حد بخصوص در مورد قطعات مسطح باعث مي‎گردد در قسمت تماس زنجير با قطعه اسيد شوئي صورت نگيرد وجاي آن به صورت سوختگي‎هاي ريز و خطي نمايان شود .در صورتيكه قطعات داراي رنگ باشند بهتر است تمام قطعات رنگ دار را جدا كرده ودر يك قسمت از بسكت ودر كنار هم قرار دهيم تا در حين شارژ (شانه گذاري ) قطعات سنگ كاري شود .

لازم به ذكر است كه قطعات بزگ بنا بر سكل هندسي كه دارند ممكن به صورت جدا و يكي يكي اسيد شويي شوند كه احتاج به فاصله گذاري ندارند ، در قطعه داراي هر شكلي وبه هر اندازه‎اي كه باشد بايد طوري در وان قرار گيرد كه اسيد به تمام سطوح برسد .